Regulamin szkółki

Regulamin zajęć tenisowych dla dzieci

1. Organizatorem zajęć tenisowych dla dzieci jest Player One Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod. 30-212, ul. Romera 10a. NIP: 6772343393; REGON: 121249303; KRS: 0000358233, zwany dalej Player One.

2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania zajęć tenisowych dla dzieci. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć.

3. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Player One zakłada, że Uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

5. Uczestnicy zajęć tenisowych zobowiązani są do przestrzegania:

  • niniejszego regulaminu
  • regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia

6. Podczas zajęć tenisowych obowiązuje strój sportowy włącznie z obuwiem.

7. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut, w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad korzystania z obiektu.

8. Zajęcia odbywają się w okresie od 1 września do 30 czerwca.

9. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem, a wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane są w miarę możliwości od następnego miesiąca kalendarzowego.

10. Zajęcia są płatne w cyklach wskazanych w cenniku w zależności od wybranej ilości godzin treningu w tygodniu.

11. Opłaty za zajęcia są bezzwrotne i należy je uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry gotówką lub przelewem bankowym na konto bankowe: Player One Sp. z o.o., ul. Romera 10a, 30-212 Kraków; nazwa banku: mBank S.A. numer rachunku: 15 1140 2017 0000 4702 1173 4516. Opłaty za zajęcia wnoszone za maj i czerwiec wnosi się jednorazowo do dnia 5-go maja danego roku.

12. W przypadku nieobecności koszty zajęć nie są zwracane. Nieodbyte zajęcia można odrobić we wskazanym przez Player One terminie od poniedziałku do piątku, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

a) nieobecność na zajęciach musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 21:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres justyna.ziewiecka@playerone.pl, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości sms pod numer 504 093 327,

b) jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona wg powyższej zasady nie istnieje możliwość odrobienia zajęć,

c) w przypadku nieobecności na zajęciach zgłoszonej zgodnie z pkt. 13 litera a) Player One zaproponuje wyłącznie 1 (jeden) termin odrabiania zajęć. Jeśli uczestnik zajęć nie skorzysta ze wskazanego terminu zajęcia uznaje się za odbyte,

d) zajęcia nieodbyte z powodu siły wyższej niezależnej od Player One np. opady deszczu, awaria balonu lub hali, itp. będą odrabiane w soboty lub niedziele,

e) nieobecności na zajęciach można odrobić wyłącznie do 30 czerwca. Po tym terminie nieodbyte zajęcia przepadają, a uczestnik nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

13. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć na koniec miesiąca kalendarzowego powiadamiając o tym fakcie Player One w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli Uczestnik nie zgłosi faktu rezygnacji przed końcem miesiąca kalendarzowego, Player One ma prawo żądać uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc kalendarzowy.

14. Za rzeczy uczestników zajęć pozostawione w obiekcie Player One nie ponosi odpowiedzialności.

15. Uczestnicy niepełnoletni przybywają na zajęcia i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

16. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie na stronie internetowej www.SklepTenisowyDlaDzieci.pl oraz profilu szkółki na Facebook’u zdjęć z udziałem ich dzieci wykonanych podczas zajęć lub obozów, proszone są o przekazanie tej informacji do Player One w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym.

17. Player One zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

18. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl